Wyniki wyszukiwania ( 72 )

miniatura

Zanieczyszczenia powietrza

Dowiesz się: jakie są źródła zanieczyszczeń powietrza, jak powstaje smog fotochemiczny, a jak smog kwaśny, jak powstają kwaśne opady i jaki mają wpływ na środowisko, na czym polega efekt cieplarniany, jak można ograniczać powstawanie smogu i innych zanieczyszczeń powietrza.
miniatura

Gazy szlachetne

Dowiesz się: które gazy zaliczamy do gazów szlachetnych, dlaczego niektóre pierwiastki określamy jako szlachetne, jakie są właściwości i zastosowanie wybranych gazów szlachetnych.
miniatura

Wodór i jego związki

Dowiesz się: jakie są właściwości fizyczne i chemiczne wodoru, w jakiej postaci występuje wodór w przyrodzie, jakie są przykłady związków wodoru, jakie właściwości fizyczne i chemiczne mają amoniak, chlorowodór i siarkowodór.
miniatura

Tlenek węgla(IV) - właściwości

Dowiesz się: jakie właściwości fizyczne i chemiczne ma ditlenek węgla, jak można otrzymać tlenek węgla(IV), jakie są zastosowania ditlenku węgla, co to jest suchy lód, jak tlenek węgla(IV) wpływa na warunki klimatyczne.
miniatura

Korozja

Dowiesz się: czym jest korozja, gdzie zachodzi i jakie czynniki ją powodują, czy rdzewienie jest korozją, jak i gdzie powstaje rdza, jak można zapobiegać korozji różnych materiałów, czym jest pasywacja oraz galwanizacja.
miniatura

Ozon

Dowiesz się: jak jest zbudowana cząsteczka ozonu, co to jest alotropowa odmiana tlenu, jak powstaje ozon w przyrodzie i jakie ma właściwości, gdzie naturalnie występuje ozon, czym jest dziura ozonowa, jakie znaczenie ma ozon dla życia na Ziemi.
miniatura

Tlenki

Dowiesz się: jak powstają tlenki, jakie właściwości fizyczne i chemiczne mają tlenki metali, jakie właściwości fizyczne i chemiczne mają tlenki niemetali, jak tworzymy nazwy tlenków, jak dzielimy tlenki ze względu na ich właściwości, jakie zastosowanie mają wybrane tlenki.
miniatura

Właściwości tlenu

Dowiesz się: jakie są właściwości fizyczne i chemiczne tlenu, jak się nazywają i jak powstają związki tlenu z innymi pierwiastkami, jakie są zastosowania tlenu, jak można otrzymać tlen.
miniatura

Powietrze

Dowiesz się: jaki jest skład powietrza, które składniki powietrza są stałe, a które zmienne, jaka jest zawartość procentowa różnych składników powietrza, kto dokonał skroplenia powietrza i na czym ten proces polega.
miniatura

Stężenie procentowe

Dowiesz się: co to jest i jak się oblicza stężenie procentowe roztworu na podstawie wzoru lub zależności, jak obliczyć masę roztworu, masę substancji rozpuszczonej i masę rozpuszczalnika, jak zatężać lub rozcieńczać roztwór, aby otrzymać określone stężenie.
miniatura

Roztwór, zawiesina, koloid

Dowiesz się: co to są roztwory jednorodne i niejednorodne, co to jest koloid, zawiesina, emulsja, na czym polega i gdzie zachodzi efekt Tyndalla.
miniatura

Roztwory nasycone i nienasycone

Dowiesz się: jak z roztworu nasyconego otrzymać nienasycony i odwrotnie, jak na podstawie krzywych rozpuszczalności wykonywać obliczenia dotyczące zmian rozpuszczalności substancji w różnych temperaturach, jak rozcieńczać i zatężać roztwory.
miniatura

Rozpuszczalność substancji

Dowiesz się: co to jest rozpuszczalność, jak zmienia się rozpuszczalność ciał stałych, a jak gazów w zależności od temperatury, jak na rozpuszczanie wpływa - mieszanie i stopień rozdrobnienia substancji, jak odczytywać informacje z wykresów krzywych rozpuszczalności i tabel rozpuszczalności, co to znaczy, że roztwór jest nasycony, nienasycony, przesycony.
miniatura

Woda i jej właściwości

Dowiesz się: jak jest zbudowana cząsteczka wody, jakie są właściwości wody wynikające z budowy jej cząsteczki, na czym polega zjawisko podsiąkania, na czym polega topnienie, skraplanie, krzepnięcie, parowanie, sublimacja i resublimacja, dlaczego woda jest dobrym rozpuszczalnikiem, dlaczego organizmy wodne przeżywają mroźną zimę w zbiornikach wodnych.
miniatura

Estry

Dowiesz się: na czym polega reakcja estryfikacji, jak tworzymy wzory i nazwy estrów, jakie są właściwości wybranych estrów, jakie są substraty w reakcji estryfikacji, jaka jest rola katalizatora w reakcji estryfikacji, gdzie wykorzystujemy estry ze względu na ich właściwości.
miniatura

Właściwości fizykochemiczne kwasu mrówkowego i octowego

Dowiesz się: jakie są właściwości fizyczne kwasów octowego i mrówkowego, jak przebiega reakcja spalania kwasów octowego i mrówkowego, jaki jest stan skupienia, zapach, kolor i reaktywność kwasów octowego i mrówkowego, jak otrzymujemy sole kwasów karboksylowych, jak przebiega dysocjacja kwasów karboksylowych, gdzie wykorzystuje się kwasy octowy i mrówkowy, jaki odczyn mają kwasy karboksylowe, jak tworzymy wzory i nazwy soli kwasów karboksylowych.
miniatura

Kwasy karboksylowe

Dowiesz się: co to są kwasy karboksylowe, jak tworzymy wzory i nazwy kwasów karboksylowych, jakie są nazwy zwyczajowe pierwszych czterech kwasów karboksylowych w szeregu homologicznym, gdzie występują kwasy karboksylowe, jak jest zbudowana grupa karboksylowa.
miniatura

Glicerol, alkohole wielowodorotlenowe

Dowiesz się: co to jest glicerol, jaki jest wzór glicerolu, jaka jest nazwa systematyczna i zwyczajowa glicerolu, co to jest propanotriol, jakie są właściwości fizyczne i chemiczne glicerolu, jak są zbudowane alkohole wielowodorotlenowe, jakie są zastosowania glicerolu.
miniatura

Alkohole, wzory, nazwy i właściwości

Dowiesz się: co to są alkohole, jaki jest wzór ogólny alkoholi, jakie są pierwsze cztery alkohole w szeregu homologicznym, jak tworzymy wzory i nazwy alkoholi, jakie właściwości ma etanol i metanol, jak zachodzi spalanie alkoholi.
miniatura

Wzory sumaryczne i strukturalne

Dowiesz się: jak zapisujemy związek chemiczny za pomocą symboli pierwiastków, jak tworzymy wzory sumaryczne i strukturalne związków chemicznych, jak tworzymy nazwy dwupierwiastkowych związków chemicznych.