Wyniki wyszukiwania ( 352 )

miniatura

Pierwiastki na osi liczbowej

Przećwiczysz: umieszczanie pierwiastków we właściwych miejscach na osi liczbowej.
miniatura

Pierwiastek sześcienny z liczby mieszanej

Przećwiczysz: obliczanie pierwiastka sześciennego z liczby mieszanej.
miniatura

Pierwiastek sześcienny z ułamka dziesiętnego

Przećwiczysz: obliczanie pierwiastka sześciennego z ułamka dziesiętnego.
miniatura

Pierwiastkowy misz masz

Przećwiczysz: obliczanie pierwiastka sześciennego z liczb rzeczywistych.
miniatura

Pierwiastek sześcienny z ułamka zwykłego

Przećwiczysz: obliczanie pierwiastka sześciennego z ułamka.
miniatura

Podpierwiastkowo

Przećwiczysz: wyszukiwanie liczby podpierwiastkowej.
miniatura

Definicja pierwiastka sześciennego w praktyce

Przećwiczysz: wyszukiwanie pierwiastka z uzasadnieniem.
miniatura

Notatki z pierwiastka sześciennego

Przećwiczysz: określanie prawdziwości zdań.
miniatura

Naturalnie do sześcianu

Przećwiczysz: szukanie liczby podpierwiastkowej.
miniatura

Krawędź sześcianu

Przećwiczysz: obliczanie długości krawędzi sześcianu.
miniatura

WYZWANIE ③ Sumy algebraiczne - działania

Przećwiczysz: mnożenie i dzielenie sum algebraicznych przez liczbę i jednomian, wymagające grupowania uzyskanych jednomianów, mnożenie sumy algebraicznej przez jednomian wymagające działań na potęgach, wykorzystanie mnożenia lub dzielenia sumy algebraicznej przez jednomian do obliczenia pola figury w trudniejszych przypadkach, wyłączanie wspólnego czynnika z sumy algebraicznej zawierającej dwie zmienne, co najmniej jedną w drugiej potędze, wyłączanie wspólnych liter ze słów traktowanych jak wyrażenia algebraiczne, wyłączanie wspólnego czynnika w celu uproszczenia wyrażenia zawierającego liczby wymierne, ustalanie, czy dane mnożenie dwóch sum algebraicznych zawierających pierwiastki jest poprawne, mnożenie dwóch sum algebraicznych przez jednomian lub trzech prostych sum algebraicznych, wskazywanie wyrażenia algebraicznego opisującego złożoną sytuację opisaną w zadaniu, zapisywanie wyrażeń algebraicznych opisujących sumę kolejnych liczb naturalnych i określanie jej podzielności, ustalanie wzoru na liczbę przekątnych w wielokącie i graniastosłupie (trudne), obliczanie współrzędnych wierzchołków n-tego powtórzenia figury w danym wzorze.
miniatura

WYZWANIE ② Sumy algebraiczne - działania

Przećwiczysz: mnożenie sum algebraicznych przez liczbę, wymagające grupowania uzyskanych jednomianów, mnożenie prostej sumy algebraicznej przez jednomian, wykorzystanie mnożenia lub dzielenia sumy algebraicznej przez jednomian do obliczenia pola figury, wyłączanie wspólnego czynnika z sumy algebraicznej zawierającej zmienną w drugiej potędze, wyłączanie wspólnych liter ze słów traktowanych jak wyrażenia algebraiczne, mnożenie sum algebraicznych w celu uzyskania wyrażenia określającego pole danej figury, uzupełnianie brakujących wyrażeń algebraicznych w zapisie mnożenia dwóch sum algebraicznych, wskazywanie wyrażenia algebraicznego opisującego sytuację opisaną w zadaniu, zapisywanie wyrażeń algebraicznych opisujących kolejne liczby w danym szeregu, zapisywanie reguły rządzącej liczbą elementów danego układu za pomocą sumy algebraicznej, obliczanie długości ścieżki ułożonej z kostek brukowych o złożonym kształcie. 
miniatura

WYZWANIE ① Sumy algebraiczne - działania

Przećwiczysz: mnożenie prostej sumy algebraicznej przez liczbę wymierną, wykorzystanie mnożenia lub dzielenia sumy algebraicznej przez jednomian do obliczenia pola figury, wyłączanie wspólnego czynnika z prostej sumy algebraicznej, wyłączanie wspólnych liter ze słów traktowanych jak wyrażenia algebraiczne, mnożenie sum algebraicznych w celu uzyskania wyrażenia określającego pole danego prostokąta, mnożenie dwóch sum algebraicznych z jedną zmienną w różnych potęgach lub z dwiema zmiennymi w pierwszej potędze, wskazywanie wyrażenia algebraicznego opisującego prostą sytuację opisaną w zadaniu, zapisywanie wyrażenia algebraicznego opisującego liczbę zapałek potrzebnych do utworzenia figury według określonego wzoru, obliczanie różnicy pól kwadratu i prostokąta, gdy długości ich boków dane są w postaci sumy algebraicznej, obliczanie ilorazu pól trójkątów o tej samej wysokości, lecz różnych podstawach podanych w postaci sumy algebraicznej.
miniatura

Poplątane przekątne

Przećwiczysz: ustalanie wzoru na liczbę przekątnych w wielokącie i graniastosłupie (trudne).
miniatura

Wzór z cegieł

Przećwiczysz: obliczanie współrzędnych wierzchołków n-tej cegły w danym wzorze.
miniatura

Wzór z trapezów

Przećwiczysz: obliczanie współrzędnych wierzchołków n-tego trapezu we danym wzorze.
miniatura

Gwiazdy i liście

Przećwiczysz: zapisywanie reguły rządzącej liczbą elementów danego układu za pomocą sumy algebraicznej.
miniatura

Kostka brukowa

Przećwiczysz: obliczanie długości ścieżki ułożonej z kostek brukowych o złożonym kształcie.
miniatura

Pola trójkątów

Przećwiczysz: obliczanie ilorazu pól trójkątów o tej samej wysokości, lecz różnych podstawach podanych w postaci sumy algebraicznej.
miniatura

Kwadrat i prostokąt

Przećwiczysz: obliczanie różnicy pól kwadratu i prostokąta, gdy długości ich boków dane są w postaci sumy algebraicznej.