Wyniki wyszukiwania ( 61 )

miniatura

Zasada zrównoważonego rozwoju

Dowiesz się: czym jest zasada zrównoważonego rozwoju; jakie są przykłady gospodarczego użytkowania ekosystemów.
miniatura

Formy ochrony przyrody

Dowiesz się: jakie są prawne formy ochrony przyrody w Polsce; czym jest park narodowy, rezerwat, pomnik przyrody, park krajobrazowy i obszar chroniony; na czym polega ochrona gatunkowa całkowita i okresowa.
miniatura

Pochodzenie człowieka

Dowiesz się: jakie są podobieństwa i różnice między człowiekiem a małpami człekokształtnymi, jak przebiegała ewolucja człowieka.
miniatura

Dobór naturalny i sztuczny

Dowiesz się: na czym polega dobór naturalny, na czym polega dobór sztuczny, jakie są mechanizmy ewolucji.
miniatura

Źródła wiedzy o ewolucji

Dowiesz się: co to jest ewolucja, jakie są dowody na istnienie ewolucji.
miniatura

Obieg materii i przepływ energii

Dowiesz się: jaki jest obieg materii w ekosystemie, na czym polega przepływ energii przez ekosystem.
miniatura

Struktura troficzna ekosystemu

Dowiesz się: co to jest struktura troficzna ekosystemu, jak rozróżniać producentów, konsumentów pierwszego rzędu i dalszych rzędów oraz destruentów, czyli reducentów, jaka jest rola poszczególnych elementów sieci troficznych w obiegu materii i przepływie energii przez ekosystem, jakie są zależności pokarmowe w ekosystemie, czym są łańcuchy pokarmowe, a czym sieci troficzne, jak konstruować proste łańcuchy pokarmowe, czym jest łańcuch spasania.
miniatura

Nieantagonistyczne oddziaływania międzygatunkowe

Dowiesz się: jakie oddziaływania nieantagonistyczne mogą występować między gatunkami, na czym polegają mutualizm obligatoryjny (symbioza), mutualizm fakultatywny (protokooperacja) i komensalizm.
miniatura

Antagonistyczne oddziaływania międzygatunkowe

Dowiesz się: jakie oddziaływania między gatunkami są antagonistyczne, na czym polega konkurencja wewnątrzgatunkowa i międzygatunkowa, pasożytnictwo, drapieżnictwo i roślinożerność.
miniatura

Zakres tolerancji gatunku

Dowiesz się: jak określamy zakres tolerancji organizmu na wybrane czynniki środowiska, jak określamy minimum i maksimum tolerancji organizmu na różne czynniki, dlaczego porosty określa się mianem organizmów wskaźnikowych czyli bioindykatorów, czym jest skala porostowa, jak można ocenić stopień zanieczyszczenia powietrza tlenkami siarki, wykorzystując skalę porostową.
miniatura

Cechy populacji

Dowiesz się: czym jest populacja, jakie są najważniejsze cechy populacji, o czym mówi liczebność, zagęszczenie, rozrodczość, śmiertelność, struktura przestrzenna, wiekowa i płciowa dowolnej populacji, jak określać cechy populacji dla wybranego gatunku rośliny w terenie.
miniatura

Ekosystem = biotop + biocenoza

Dowiesz się: z jakich żywych i nieożywionych elementów składa się ekosystem, jakie zależności łączą elementy ekosystemu, czym jest biotop, a czym biocenoza, jakie typy ekosystemów się wyróżnia.
miniatura

Mutacje i nowotwory

Dowiesz się: czym jest mutacja, jakie są możliwe przyczyny występowania mutacji, czym są mutacje spontaniczne, jakie są przykłady czynników mutagennych, jak promieniowanie UV, promieniowanie X, składniki dymu tytoniowego, toksyny grzybów pleśniowych, wirusy mogą wpływać na ludzki genom, na czym polega mukowiscydoza, fenyloketonuria i zespół Downa, że nowotwory są efektem mutacji.
miniatura

Dziedziczenie grup krwi

Dowiesz się: jak wygląda dziedziczenie grup krwi u człowieka, jak działa układ AB0 w krwinkach czerwonych, czym jest czynnik Rh.
miniatura

Dziedziczenie płci, cechy sprzężone z płcią

Dowiesz się: jak wygląda dziedziczenie płci u człowieka, jak wygląda zapis genotypu kobiety i mężczyzny, jakie są przykłady chorób sprzężonych z płcią, na czym polega hemofilia i daltonizm i jak się je dziedziczy.
miniatura

Dziedziczenie cech

Dowiesz się: na czym polega dziedziczenie jednogenowe, jak posługiwać się podstawowymi pojęciami genetyki, co to jest: fenotyp, genotyp, gen, allel, homozygota, heterozygota, dominacja, recesywność.
miniatura

Podziały komórkowe, mejoza

Dowiesz się: jakie jest znaczenie mejozy, jak przebiega mejoza, na czym polega tworzenie komórek rozrodczych.
miniatura

Cykl komórkowy, mitoza

Dowiesz się: jakie jest znaczenie biologiczne mitozy, czym jest cykl komórkowy i jak przebiega, jak jest zbudowany chromosom, co to jest centromer i czym są chromatydy.
miniatura

Ludzki genom

Dowiesz się: jak wygląda chromosom, jaka jest liczba chromosomów w komórkach somatycznych człowieka, jaka jest różnica między autosomami a chromosomami płci.
miniatura

Budowa i rola DNA

Dowiesz się: jak jest zbudowane DNA, jaką rolę pełni DNA, jakie jest znaczenie struktury podwójnej helisy w procesie replikacji DNA, jakie jest znaczenie procesu replikacji DNA.