Te ćwiczenia obejmują:

  • mnożenie prostej sumy algebraicznej przez liczbę wymierną,
  • wykorzystanie mnożenia lub dzielenia sumy algebraicznej przez jednomian do obliczenia pola figury,
  • wyłączanie wspólnego czynnika z prostej sumy algebraicznej,
  • wyłączanie wspólnych liter ze słów traktowanych jak wyrażenia algebraiczne,
  • mnożenie sum algebraicznych w celu uzyskania wyrażenia określającego pole danego prostokąta,
  • mnożenie dwóch sum algebraicznych z jedną zmienną w różnych potęgach lub z dwiema zmiennymi w pierwszej potędze,
  • wskazywanie wyrażenia algebraicznego opisującego prostą sytuację opisaną w zadaniu,
  • zapisywanie wyrażenia algebraicznego opisującego liczbę zapałek potrzebnych do utworzenia figury według określonego wzoru,
  • obliczanie różnicy pól kwadratu i prostokąta, gdy długości ich boków dane są w postaci sumy algebraicznej,
  • obliczanie ilorazu pól trójkątów o tej samej wysokości, lecz różnych podstawach podanych w postaci sumy algebraicznej.

Podstawa programowa

Pobieranie materiałów

Licencja: cc-by-nc-sa.svg

Poniższe materiały są udostępnione na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowej (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pl). Możesz je wykorzystywać wyłącznie jako całość, bez rozdzielania ich na indywidualne elementy składowe. Zabronione jest wycinanie, pobieranie, modyfikowanie, edytowanie i zmienianie elementów składowych (np. grafik, tekstów, dźwięków, logotypów). Licencja CC BY-NC-SA 4.0 nie obejmuje wykorzystywania elementów składowych w utworach pochodnych. Jeśli chcesz wykorzystać ten materiał w swoim niekomercyjnym projekcie, nie zapomnij wymienić jego autorów: Pi-stacja / Katalyst Education.

Transkrypcja

Kliknij na zdanie, aby przewinąć wideo do tego miejsca.

Lista wszystkich autorów

Lektor: Krystyna Parszuto

Kontrola jakości: Andrzej Pieńkowski

Produkcja:

Katalyst Education