Wyniki wyszukiwania ( 72 )

miniatura

Wartościowości pierwiastków

Dowiesz się: co to jest wartościowość pierwiastka, jak się określa maksymalną wartościowość pierwiastka względem wodoru i tlenu, jakie są wartościowości wszystkich pierwiastków z grup pierwszej i drugiej oraz wybranych pierwiastków z grup od trzynastej do siedemnastej.
miniatura

Porównanie właściwości związków kowalencyjnych i jonowych

Dowiesz się: jakie są właściwości fizyczne i chemiczne związków jonowych oraz kowalencyjnych, w jakich stanach skupienia występują związki jonowe oraz kowalencyjne, jaka jest rozpuszczalność związków jonowych i kowalencyjnych w rozpuszczalnikach polarnych i niepolarnych, jak związki jonowe i kowalencyjne przewodzą prąd elektryczny i ciepło.
miniatura

Wiązania jonowe

Dowiesz się: w jakich substancjach powstają wiązania jonowe, na czym polega utworzenie wiązania jonowego między pierwiastkami, jaka jest różnica elektroujemności między pierwiastkami w związkach jonowych, co to jest jon, anion, kation, jak obliczać ładunek jonów dodatnich i ujemnych.
miniatura

Wiązania kowalencyjne

Dowiesz się: w jakich substancjach powstaje wiązanie kowalencyjne, jak się tworzy wiązanie kowalencyjne, jaka jest różnica między wiązaniem kowalencyjnym niespolaryzowanym a spolaryzowanym, jaka jest różnica elektroujemności między pierwiastkami w substancjach z wiązaniem kowalencyjnym, jak obliczać różnicę elektroujemności między pierwiastkami w związku chemicznym.
miniatura

Wiązania chemiczne, elektroujemność

Dowiesz się: co to jest elektroujemność, jakie są rodzaje wiązań chemicznych w substancjach, jak się określa rodzaj wiązania chemicznego na podstawie elektroujemności, jak zapisać wzór elektronowy w cząsteczce chemicznej.
miniatura

Polimeryzacja

Dowiesz się: na czym polega i jak przebiega reakcja polimeryzacji, co to jest polimer i monomer, które związki ulegają polimeryzacji, gdzie wykorzystuje się produkty polimeryzacji.
miniatura

Właściwości węglowodorów nienasyconych

Dowiesz się: jakie są właściwości chemiczne i fizyczne węglowodorów nienasyconych, na czym polega reakcja addycji (przyłączania), jak tworzy się nazwy związków powstałych w reakcji addycji, jak przebiega reakcja spalania całkowitego i niecałkowitego, jak odróżnić węglowodory nasycone od nienasyconych.
miniatura

Węglowodory nienasycone (alkeny i alkiny)

Dowiesz się: co to znaczy, że węglowodory są nienasycone, czym różnią się alkeny od alkinów, jakie są wzory ogólne alkenów i alkinów, co oznacza pojęcie „szereg homologiczny”, jak tworzymy wzory sumaryczne, strukturalne i półstrukturalne kolejnych alkenów i alkinów.
miniatura

Właściwości fizyczne i chemiczne alkanów

Dowiesz się: jakie właściwości fizyczne mają alkany, jaki stan skupienia mają alkany, jakim reakcjom podlegają alkany, co to jest spalanie całkowite oraz niecałkowite, gdzie wykorzystywane są alkany.
miniatura

Węglowodory nasycone (alkany)

Dowiesz się: jak zbudowane są alkany, co to jest szereg homologiczny, jaki jest wzór ogólny alkanów, gdzie występują alkany, jak nazywają się i jakie wzory chemiczne mają najważniejsze alkany.
miniatura

Węglowodory

Dowiesz się: jak zbudowane są węglowodory, na jakie grupy dzielimy węglowodory, czym są alkany, alkeny, alkiny, czym różni się węglowodór nasycony od nienasyconego, gdzie możemy znaleźć węglowodory, jak powstają niektóre z węglowodorów i jakie mają zastosowanie.
miniatura

Zapisywanie równań reakcji chemicznej

Dowiesz się: w jaki sposób zapisuje się równania reakcji chemicznych, co to są produkty, substraty, reagenty, co to jest stechiometria, jak zapisujemy równania reakcji chemicznych w formie cząsteczkowej, jak uzgadniamy współczynniki w równaniu reakcji chemicznej.
miniatura

Prawo zachowania masy

Dowiesz się: na czym polega prawo zachowania masy, jak zapisujemy równanie reakcji chemicznej w formie cząsteczkowej, jak obliczamy masy substratów i reagentów, jak obliczyć masę produktów na podstawie masy substratów i odwrotnie.
miniatura

Prawo stałości składu

Dowiesz się: jak oblicza się masę cząsteczkową związku chemicznego, jak stosować prawo stałości składu przy tworzeniu wzorów związków chemicznych, jak oblicza się stosunek masowy pierwiastków tworzących związek chemiczny, jak oblicza się procentową zawartość pierwiastków tworzących związek chemiczny.
miniatura

Masa atomowa i masa cząsteczkowa

Dowiesz się: co to jest masa atomowa, w jakich jednostkach wyrażone są masy atomowe pierwiastków chemicznych, jak oblicza się masy cząsteczkowe związków chemicznych, gdzie w układzie okresowym można znaleźć wartości mas atomowych pierwiastków.
miniatura

Energetyka reakcji chemicznych, katalizatory

Dowiesz się: co to znaczy, że reakcja jest endotermiczna (endoenergetyczna), co to znaczy, że reakcja jest egzotermiczna (egzoenergetyczna), co to jest katalizator i jak wpływa na przebieg reakcji chemicznej, jak odróżnić substraty i produkty od katalizatora.
miniatura

Typy reakcji chemicznych

Dowiesz się: jakie są podstawowe typy reakcji chemicznych, na czym polega reakcja syntezy, analizy, wymiany pojedynczej i wymiany podwójnej, czym są reagenty, substraty i produkty.
miniatura

Przemiana fizyczna a reakcja chemiczna

Dowiesz się: czym jest reakcja chemiczna, co to jest przemiana fizyczna, na czym polega różnica między przemianą fizyczną a reakcją chemiczną, jakie są przykłady reakcji chemicznych i przemian fizycznych.
miniatura

Różnica między atomem a cząsteczką

Dowiesz się: co nazywamy atomem, co nazywamy związkiem chemicznym, czym jest cząsteczka, jak odróżnić atom od cząsteczki, jak zapisujemy i odczytujemy liczby atomów i cząsteczek.
miniatura

Średnia masa atomowa

Dowiesz się: co to jest atomowa jednostka masy, czym jest średnia masa atomowa, jak oblicza się średnią masę atomową pierwiastka.