Wyniki wyszukiwania ( 67 )

miniatura

Przyciąganie i odpychanie

Przećwiczysz: wybieranie ustawienia magnesu sztabkowego, w którym będzie on odpychał lub przyciągał inny magnes sztabkowy.
miniatura

WYZWANIE ③ Zjawiska cieplne

Przećwiczysz: przeliczanie temperatur ze skali Celsjusza na skalę Fahrenheita i odwrotnie, wskazywanie energii wewnętrznej i kierunku przepływu ciepła, mając dane grafiki obrazujące liczbę i prędkość cząsteczek, uzupełnianie zdań dotyczących własności konwekcji i promieniowania, obliczanie czasu ogrzewania, mocy źródła ciepła, ilości ogrzewanej substancji lub temperatury uzyskanej w wyniku ogrzewania, analizowanie wykresu przemian fazowych, odpowiadanie na trudniejsze pytania dotyczące przewodnictwa cieplnego, obliczanie, o ile zmieniła się energia wewnętrzna układu w wyniku wykonania pracy oraz wymiany ciepła z otoczeniem.
miniatura

WYZWANIE ② Zjawiska cieplne

Przećwiczysz: wskazywanie substancji o większej energii wewnętrznej, mając dane temperatury i masy, wskazywanie, które z ciał ma wyższą temperaturę po otrzymaniu tej samej ilości ciepła, wskazywanie kierunków konwekcji powietrza w sytuacjach praktycznych, odpowiadanie na pytania dotyczące właściwości przemian fazowych i przewodnictwa cieplnego,  obliczanie, ile ciepła trzeba dostarczyć, aby ogrzać określoną ilość substancji, obliczanie, o ile łącznie wzrosła energia wewnętrzna ciała w wyniku włożenia pracy i ciepła.
miniatura

WYZWANIE ① Zjawiska cieplne

Przećwiczysz: przeliczanie temperatur ze skali Celsjusza na kelwiny i odwrotnie, wskazywanie kierunku przepływu ciepła, wskazywanie, czy dane zjawisko jest wynikiem działania promieniowania cieplnego czy konwekcji, wskazywanie substancji, która szybciej się ogrzeje, mając dane ciepła właściwe, wybieranie właściwej nazwy przemiany fazowej odpowiadającej sytuacji na rysunku, segregowanie substancji na przewodniki i izolatory ciepła, ocenianie, czy w wyniku wykonania pracy na układzie wzrosła jego energia wewnętrzna.
miniatura

Energia wewnętrzna układu

Przećwiczysz: obliczanie, o ile zmieniła się energia wewnętrzna układu w wyniku wykonania pracy przez układ lub na układzie oraz wymiany ciepła z otoczeniem.
miniatura

Praca i ciepło

Przećwiczysz: obliczanie, o ile łącznie wzrosła energia wewnętrzna ciała w wyniku włożenia pracy i ogrzania.
miniatura

Praca wytwarzająca ciepło

Przećwiczysz: wskazywanie zjawiska niebędącego przykładem zwiększania energii wewnętrznej poprzez wykonanie pracy na układzie.
miniatura

Konwekcja i promieniowanie

Przećwiczysz: wpisywanie brakujących słów w zdaniach dotyczących własności konwekcji i promieniowania.
miniatura

Konwekcja powietrza

Przećwiczysz: wskazywanie kierunków wymuszonego konwekcją przepływu chłodnego i ciepłego powietrza w różnych sytuacjach praktycznych.
miniatura

Promieniowanie czy konwekcja

Przećwiczysz: wskazywanie, czy dane zjawisko jest wynikiem działania promieniowania cieplnego czy konwekcji.
miniatura

Przewodnictwo ciepła 2

Przećwiczysz: odpowiadanie na trudniejsze pytania prawda/fałsz dotyczące przewodnictwa cieplnego.
miniatura

Przewodnictwo ciepła 1

Przećwiczysz: odpowiadanie na pytania prawda/fałsz dotyczące przewodnictwa cieplnego.
miniatura

Przewodniki i izolatory ciepła 2

Przećwiczysz: segregowanie zdjęć przedstawiających zastosowania przewodników ciepła i izolatorów ciepła.
miniatura

Przewodniki i izolatory ciepła 1

Przećwiczysz: segregowanie nazw substancji na przewodniki i izolatory ciepła.
miniatura

Interpretacja wykresu fazowego

Przećwiczysz: wskazywanie fragmentu wykresu T(t) odpowiadającego danemu etapowi szeregu przemian fazowych.
miniatura

Własności przemian fazowych

Przećwiczysz: odpowiadanie na pytania dotyczące właściwości przemian fazowych.
miniatura

Nazwij przemianę

Przećwiczysz: wybieranie właściwej nazwy przemiany fazowej odpowiadającej sytuacji na rysunku.
miniatura

Ile ciepła trzeba dostarczyć?

Przećwiczysz: obliczanie, ile ciepła trzeba dostarczyć, aby ogrzać określoną ilość substancji o określoną liczbę stopni, mając dane ciepło właściwe tej substancji.
miniatura

Zadania na ogrzewanie

Przećwiczysz: rozwiązywanie różnych zadań wymagających zastosowania wzoru na ciepło właściwe do obliczenia czasu ogrzewania, mocy źródła ciepła, ilości ogrzewanej substancji lub temperatury uzyskanej w wyniku ogrzewania.
miniatura

Co szybciej się ogrzeje?

Przećwiczysz: wskazywanie substancji, która szybciej ogrzeje się pod wpływem promieni słonecznych, mając dane ciepła właściwe.