Wyniki wyszukiwania ( 2517 )

miniatura

Moje najbliższe otoczenie

Opis: Z tej playlisty dowiesz się, jakie są zależności między składnikami środowiska przyrodniczego i antropogenicznego oraz ocenisz zmiany zagospodarowania terenu wpływające na wygląd krajobrazu najbliższej okolicy. Ponadto poznasz pochodzenie nazwy własnej miejscowości oraz miejsca występowania obszarów chronionych, pomników przyrody i obiektów zabytkowych w najbliższej okolicy. Będziesz umieć uzasadniać potrzebę ich ochrony. Nauczysz się również oceniać krajobraz pod względem jego piękna oraz dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego „małej ojczyzny”.
miniatura

Dojrzewanie to zmiany w ciele

Dowiesz się: jakie zmiany zachodzą w ciele dziewczyny i chłopaka podczas dojrzewania; jak działa męski i żeński układ rozrodczy.
miniatura

Higiena wzroku i słuchu

Dowiesz się: jak działa ludzkie oko; jak działa ludzkie ucho; jak dbać o higienę wzroku i słuchu.
miniatura

Smak i węch

Dowiesz się: co to są zmysły, jak działa zmysł smaku, jak działa zmysł węchu, jak współpracują ze sobą oba zmysły w odbieraniu wrażeń.
miniatura

Moje ciało

Dowiesz się: jak zbudowane są układy: ruchowy, pokarmowy, oddechowy, wydalniczy i krwionośny; gdzie zlokalizowane są zmysły: wzroku, słuchu, węchu, smaku, równowagi; który układ koordynuje pracę wszystkich narządów.
miniatura

Moje ciało

Opis: Z tej playlisty dowiesz się, jak współpracują ze sobą różne układy w ciele człowieka: ruchowy, krwionośny, pokarmowy, oddechowy, wydalniczy, nerwowy oraz jak działają i współdziałają narządy zmysłów: smaku węchu, wzroku, słuchu, równowagi. Ponadto poznasz najważniejsze zasady dbania o siebie oraz zobaczysz, jak zmienia się ciało dziewczyny i chłopaka w trakcie dojrzewania.
miniatura

Optymalizacja

Opis: Z tej playlisty dowiesz się, co to są zadania optymalizacyjne i jak je rozwiązywać. Zobaczysz, jak wyznaczyć wzór funkcji kwadratowej na podstawie treści zadania i jaki jest schemat postępowania w zadaniach optymalizacyjnych z algebry i geometrii, w tym osadzone w układzie współrzędnych.
miniatura

Potęga logarytmu

Przećwiczysz: obliczanie logarytmów
miniatura

Wiedząc, że ... logarytmy

Przećwiczysz: obliczanie logarytmów
miniatura

Logarytm logarytmu

Przećwiczysz: obliczanie logarytmów
miniatura

Działania na logarytmach

Przećwiczysz: obliczanie logarytmów
miniatura

Zasada zrównoważonego rozwoju

Dowiesz się: czym jest zasada zrównoważonego rozwoju; jakie są przykłady gospodarczego użytkowania ekosystemów.
miniatura

Formy ochrony przyrody

Dowiesz się: jakie są prawne formy ochrony przyrody w Polsce; czym jest park narodowy, rezerwat, pomnik przyrody, park krajobrazowy i obszar chroniony; na czym polega ochrona gatunkowa całkowita i okresowa.
miniatura

Ochrona przyrody

Opis: Z tej playlisty dowiesz się, jaki jest wpływ człowieka na różnorodność biologiczną oraz jakie są przykłady gospodarczego użytkowania ekosystemów. Ponadto zrozumiesz, dlaczego ochrona różnorodności biologicznej jest konieczna i jakie są formy ochrony przyrody w Polsce.
miniatura

Pochodzenie człowieka

Dowiesz się: jakie są podobieństwa i różnice między człowiekiem a małpami człekokształtnymi, jak przebiegała ewolucja człowieka.
miniatura

Dobór naturalny i sztuczny

Dowiesz się: na czym polega dobór naturalny, na czym polega dobór sztuczny, jakie są mechanizmy ewolucji.
miniatura

Źródła wiedzy o ewolucji

Dowiesz się: co to jest ewolucja, jakie są dowody na istnienie ewolucji.
miniatura

Ewolucja życia

Opis: Z tej playlisty dowiesz się, czym jest ewolucja i jakie są źródła wiedzy o jej przebiegu. Ponadto poznasz pojęcia dobór naturalny i dobór sztuczny oraz różnice między nimi. Nauczysz się też patrzeć na podobieństwa i różnice między człowiekiem a małpami człekokształtnymi jako na wynik procesów ewolucyjnych.
miniatura

Tkanki zwierzęce

Dowiesz się: co to jest tkanka, jak dzielimy tkanki zwierzęce, jakie mają cechy i jakie funkcje pełnią tkanki: nabłonkowa, mięśniowa, łączna i nerwowa.